DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Pro úspěšné dokončení registrace Vašeho produktu do programu Doživotní záruky STELL, prosím vyplňte všechny níže zobrazená pole. Sériové číslo produktu vyplňte bez mezer, naleznete ho na štítku, který je nalepen na těle produktu. 

Registrace

Podmínky doživotní záruky

Program Doživotní záruky STELL,
poskytovaný společností FAST ČR a.s.

Program Doživotní záruky STELL (dále též jen „Doživotní záruka“) se vztahuje pouze na produkty z řady SHO 7XXX a SAA 7XXX firmy STELL (dále jen „Zařízení“), které jsou ve standardní nabídce firmy a jsou určené pouze pro osobní použití.

Program Doživotní záruky STELL je garancí firmy FAST CŘ, a.s. IČO: 24777749, že bude Zařízení opraveno nebo vyměněno prvnímu majiteli po celý jeho život, pouze za aktuální manipulační poplatek. Výše tohoto poplatku činí 200,- Kč za každé uplatnění této služby. Spotřebitelé se musí registrovat na http://www.stell-accessories.eu/lifetime-warranty, kde po registraci obdrží elektronický certifikát s potvrzením doživotní záruky, kterým je nutné se prokázat při požadovaní záruky.

V případě, že produkt nebude na servise vyzvedáván osobně, ale bude ke Spotřebiteli zasílán, bude k poplatku připočteno poštovné ve výši 110 Kč.

Podmínky programu Doživotní záruky STELL:

  • Zařízení bude opraveno nebo vyměněno (oprava nebo výměna se řídí vnitřními směrnicemi firmy STELL) po celou dobu života prvního majitele (Spotřebitele) a to bez ohledu na počet závad uplatňovaných v rámci doživotní záruky.
  • Podmínkou je, aby k opravě byl dodán výrobek v rozsahu, ve kterém je možné identifikovat, o jaký model se jedná a jaké je jeho výrobní číslo
  • V případě, že Doživotní záruka bude uplatňována na typ Zařízení, které již není v prodeji a nelze jej opravit, bude Zařízení Spotřebiteli vyměněno za podobný typ ve stejné cenové relaci
  • V rámci programu Doživotní záruky je možné reklamovat pouze produkt, který nebyl mechanicky poškozen a jeho závada nevznikla vinou špatné instalace nebo použitím v nevyhovujících podmínkách.
  • Za každou opravu či výměnu v rámci programu Doživotní záruky bude účtován manipulační poplatek ve výši 200,- Kč. Poplatek může být navýšen o případné poštovné či přepravné k zákazníkovi.

Registrace na http://www.stell-accessories.eu/lifetime-warranty

V rámci registrace musí Spotřebitel uvést jméno, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, typ zařízení a výrobní číslo uvedené na výrobku. Uvedení místa, kde Spotřebitel produkt zakoupil, není povinné a slouží pouze ke zkvalitňování služeb dovozce. Spotřebitel též zaškrtne, zda-li má zájem být informován o novinkách značky STELL.

Spotřebiteli bude na emailovou adresu zaslán Elektronický certifikát doživotní záruky (dále jen „Elektronický certifikát“) a potvrzení o registraci.

V případě uplatňování nároku v rámci programu Doživotní záruka musí Spotřebitel :

V případě zaslání Zařízení do servisního střediska společně s popisem závady, adresou a telefonním kontaktem přiložit kopii Elektronického certifikátu, který byl po registraci zaslán na Spotřebitelovu emailovou adresu. Jméno adresáta, na které bude zařízení zasláno zpět, musí souhlasit se jménem, na které je registrovaný příslušný Elektronický certifikát doživotní záruky.

V případě osobní návštěvy servisního střediska musí registrovaný Spotřebitel opět předložit Elektronický certifikát, jenž mu byl přidělen při registraci, jinak nemusí být jeho nárok uznán.

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv zkontrolovat totožnost osoby uplatňující Doživotní záruku s osobou uvedenou na Elektronickém certifikátu doživotní záruky.

Výrobce si vyhrazuje právo v případě zneužití programu Doživotní záruky Spotřebitelem od programu odstoupit a registraci, jenž byla zneužita, zrušit.

Firma STELL si vyhrazuje právo změn ve specifikaci podmínek programu Doživotní záruka STELL, přičemž Spotřebitel má právo na takový rozsah služeb, jaký byl platný v době koupě Zařízení. Tato verze je platná od 1.ledna 2019.

Adresa servisního střediska :

FAST ČR, a.s.
Technická 1701
(Průmyslový areál za OD Billa)
Říčany u Prahy 251 01
Tel.: +420 323 204 120
Fax: +420 323 204 121
Email: servis.praha@fastcr.cz
Provozní doba : Po – Pa : 8:30 – 17:00

Výrobek k opravě prosím posílejte na servis vždy jako doporučenou zásilku a v bezpečném balení. Nemůžeme ručit za případná poškození či ztráty vzniklé během přepravy do servisu.

Zásady zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

2. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
a) Provozovatelem: Fast ČR, a.s., IČO 24777749, se sídlem U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
b) Účastníkem: fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli registrační a/nebo objednávkový a/nebo kontaktní formulář z webu,
c) Osobními údaji: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, emailová adresa a telefonní číslo.
Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

3. Provozovatel, Fast ČR, a.s., je dovozcem a výrobcem spotřebního zboží a za tímto účelem provozuje web http://www.stell-accessories.eu/lifetime-warranty. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
a) v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s případnou objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou,
b) za účelem/účely uvedenými níže.
Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem Provozovatele.

4. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje jsou dále zpracovávány účetní firmou správce a poskytovateli balíkových přepravních služeb.

II. Účel zpracování Osobních údajů
1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
b) k marketingovým účelům, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
c) k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem, plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory.

III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování.
1. Na Účastníky se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné právní předpisy.

2. Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního a/nebo objednávkového formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

4. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Účastníka vyžadován souhlas. Pokud Účastník neudělí Provozovateli souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Provozovatel v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

6. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele.

7. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

11. Osobní údaje Účastníků jsou předávány třetím osobám, a to Provozovateli, a pokud aplikovatelné, pak přepravním společnostem. Osobní údaje Účastníků nejsou předávány do žádné třetí země ani mezinárodní organizaci.

12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

13. Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies Provozovatele [Google LLC] na jeho zařízení.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním
1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním a zasláním odvolání na adresu sídla Provozovatele nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci.

2. Účastník má dále právo:

a) Být informován o zpracování svých Osobních údajů
i. Účastník je oprávněn od Provozovatele požadovat informace, zda jsou Osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Účastník právo od Provozovatele požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Provozovatele, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Provozovatele, o výčtu práv Účastníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
ii. Pokud Provozovatel hodlá dále Osobní údaje Účastníka zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Účastníkovi ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

b) Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům
Účastník je od Provozovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání Osobních údajů, informace o Účastníkových právech (práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Účastníka, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

c) Na opravu poskytnutých Osobních údajů
i. Pokud došlo na straně Účastníka například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jine skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Účastník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Účastník právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

d) Na výmaz poskytnutých Osobních údajů
i. V určitých stanovených případech má Účastník právo požadovat, aby Provozovatel Osobní údaje Účastníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Provozovatel Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Účastník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Účastníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Účastník detailně informován.

e) Na omezení zpracování Osobních údajů
i. Provozovatel zpracovává Osobní údaje Účastníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však Účastník měl pocit, že Provozovatel např. překračuje výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Účastník podat žádost, aby jeho Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován.

f) Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
i. Účastník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu stell@stell.cz,
b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu stell@stell.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese: Fast ČR, a.s., IČO 24777749, se sídlem U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany nebo elektronicky na adrese stell@stell.cz

5. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese Fast ČR, a.s., IČO 24777749, se sídlem U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany.

6. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

8. Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit Provozovatele. Provozovatel při tom používá analýzy aktivit Účastníka na internetových stránkách správce.

9. V důsledku těchto aktivit Provozovatele bude chování Účastníka na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby Účastníkovi byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb Provozovatele, o které by mohl mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

V. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 1.1.2019.